Ruwac fejléc KeyVisual AGB-vel

Gépek és berendezések javítási feltételei a belföldi üzletek számára

A következő felhasználáshoz:

1. olyan személlyel szemben, aki a szerződés megkötésének időpontjában kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységet folytat (vállalkozó)
2. közjogi jogi személlyel vagy közalapítvánnyal szemben.

I. Szerződéskötés, általános

1. Elismert írásbeli megrendelés-visszaigazolás esetén az a szerződés tartalma és a javítás terjedelme szempontjából irányadó.

2. Ha a javítás tárgyát nem a Megbízott szállítja, Ügyfélnek kell felhívni a figyelmet a tárggyal kapcsolatosan fennálló ipari oltalmi jogokra; amennyiben Megbízottat nem terheli felelősség, Ügyfél felmenti a Megbízottat az ipari oltalmi jogokból eredő, harmadik felek esetleges követelései alól.

II. Nem elvégezhető javítás

1. Az árajánlat adása céljából nyújtott szolgáltatásokat, valamint a további felmerült és igazolható költségeket (munkaidővel megegyező hibakeresési idő) az Ügyfélnek kell kiszámlázni, ha a javítást olyan okból nem végezhető el, amelyért a Megbízott nem felelős, különösen ha

  • a kifogásolt hiba az ellenőrzés alatt nem lépett fel,
  • a pótalkatrészek nem szerezhetők be,
  • az ügyfél a megbeszélt időpontot neki felróható módon elmulasztotta,
  • a szerződést a végrehajtás alatt felmondták.

2. A javítás tárgyát csak az Ügyfél kifejezett kérésére, a költségek megtérítése ellenében kell az eredeti állapotba visszaállítani, kivéve, ha az elvégzett munka nem volt szükséges.

3. Az el nem elvégezhető javítások esetén Megbízott nem felel a javítandó tárgyban bekövetkezett károkért, a szerződéses mellékkötelezettségek megszegéséért és olyan károkért, amelyek nem a javítandó tárgyban keletkeztek, függetlenül attól, hogy a Megrendelő milyen jogalapra hivatkozik. Megbízott felel azonban a tulajdonos/a szervek vagy vezető beosztású alkalmazottak szándékos magatartása, súlyos gondatlansága esetén, valamint a fontos szerződéses kötelezettségek nekik felróható megszegése esetén. Megbízott a fontos szerződéses kötelezettségek neki felróható megszegés esetén – a tulajdonos/a szervek vagy vezető beosztású alkalmazottak szándékos magatartásából, súlyos gondatlanságából esetek kivételével – csak a szerződés természetéből fakadó, ésszerűen előre látható károkért felel.

III. Költségek megadása, árajánlat

1. Amennyiben lehetséges, a becsült javítási árat a szerződés megkötésekor meg kell adni az ügyfélnek, ellenkező esetben az ügyfél költséghatárokat szabhat meg.

Ha a javítás ezeken az árakon nem végezhető el, vagy Megbízott a javítás elvégzése során úgy ítéli meg, hogy további munkák elvégzésére is szükség van, akkor az ügyfél beleegyezését kell kérnie, ha a javítás díja több mint 15%-kal meghaladja a megadott költségeket.

2. Ha az ügyfél a javítás elvégzése előtt kötelező érvényű árajánlatot szeretne kapni a költségkalkulációhoz, azt az ügyfélnek kifejezetten kérnie kell. Az ilyen költségbecslés – amennyiben más megállapodás nem történik – csak akkor kötelező érvényű, ha azt írásban adták meg. Ezt meg kell fizetni. A költségbecslés elkészítését az Ügyfélnek nem számítják fel, ha azok a javítás elvégzése során felhasználhatók.

IV. Ár és fizetés

1. Megbízottnak joga van a szerződés megkötésekor méltányos előleget kérni.

2. A javítási díj kiszámításakor a felhasznált alkatrészek, anyagok és egyéb szolgáltatások árát, valamint a munka-, utazási és szállítási költségeket minden esetben külön kell feltüntetni. Ha a javítást kötelező érvényű költségbecslés alapján végzik el, úgy elég a költségbecslésre hivatkozni, amely során csak a szolgáltatási terjedelemtől való eltéréseket kell külön felsorolni.

3. Az általános forgalmi adót az Ügyfélnek a mindenkori törvényben meghatározott mérték szerint kell felszámítani.

4. Megbízott részéről a számla esetleges javítását, ill. az Ügyfél részéről a kifogásolást legkésőbb a számla kézhezvételétől számított négy héten belül, írásban kell megtenni.

5. A fizetés a számla átvételekor és átadásakor, vagy a számla megküldésekor történik, engedmény nélkül.

6. A kifizetés visszatartása nem megengedett az ügyfélnek az esetleges, megbízott által vitatott ellenkövetelései miatt.

7. A kompenzáció nem megengedett az ügyfélnek az esetleges, megbízott által vitatott ellenkövetelései miatt.

V. Ügyfél közreműködése és műszaki segítségnyújtása a megbízott üzemén kívüli javítás során

1. Az ügyfél támogatást nyújthat a saját költségén a javítást végző személyeknek a javítás elvégzése során.

2. A javítás helyén a személyek és tárgyak védelme miatt szükséges speciális intézkedéseket az ügyfélnek kell meghoznia. Ügyfél tájékoztatja a javítást végző vezetőt a meglévő különleges biztonsági előírásokról, amennyiben azok a javító személyzet számára fontosak.

Tájékoztatja továbbá a megbízottat, ha a javító személyzet megsérti ezeket biztonsági előírásokat. Súlyos szabálysértés esetén a javítás vezetőjével folytatott megbeszélés szerint megtagadhatja a szabálysértő személy belépését a javítási helyszínére.

3. Ügyfél saját költségére köteles műszaki segítséget nyújtani, különösen az alábbi esetekben:

a) A javításhoz szükséges számú, megfelelő segédmunkaerő biztosítása a szükséges időtartamra; a segédmunkaerőnek be kell tartania a javítást vezető személy utasításait. Megbízott nem vállal felelősséget a segédmunkaerőért. Ha a segédmunkaerő miatt a javítást vezető személy utasításai alapján hiba vagy károk keletkeznek, akkor a X. és XI. szakaszok szabályai érvényesek

b) minden építési munka, alépítmény készítés és állványozási munka tekintetében, beleértve a szükséges építőanyagok beszerzését.

c) a szükséges berendezések és nehéz szerszámok, valamint a szükséges tárgyak és anyagok biztosítása.

d) fűtés, világítás, üzemanyag, víz biztosítása, beleértve a szükséges csatlakozásokat.

e) a szükséges, szárat és zárható helyiségek biztosítása a javítást végző személyzet szerszámainak tárolásához.

f) a javítás helyének és a javítási anyagok megóvás minden fajta káros hatástól, a javítás helyszínének takarítása.

g) Megfelelő, tolvajok ellen biztosított, pihenő- és munkahelyiségek biztosítása (fűtéssel, világítással, mosdási lehetőséggel, tisztálkodási lehetőségekkel) és elsősegélynyújtás a javítást végző személyzet számára.

h) A javítás tárgyának beállításához és a szerződésben meghatározott tesztelés elvégzéséhez szükséges anyagok biztosítása és minden egyéb tevékenység elvégzése.

4. Az ügyfélnek a műszaki segítségnyújtás során biztosítania kell, hogy a javítást végző személyzet a megérkezés után azonnal megkezdhesse a javítást, és hogy azt az ügyfél általi átvétel időpontjáig késedelem nélkül elvégezhesse. Amennyiben a megbízó különleges terveire vagy utasításaira van szükség, megbízó ezeket az ügyfél részére időben rendelkezésre bocsátja.

5. Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget kötelezettségeinek, úgy a határidő kitűzése után megbízott jogosult, azonban nem köteles az ügyfél részére folytatott tevékenységeket annak helyén és annak költségére elvégezni. Egyébként a megbízott törvényes jogai és követelései érintetlenül maradnak.

VI. Szállítás és biztosítás javítás során a megbízott üzemében

1. Ha írásban más megállapodás nem történik, az ügyfél kérésére a javítás tárgyának oda- és visszaszállítását – beleértve az esetleges csomagolást és a rakodást is – az ügyfél költségén kell elvégezni, ellenkező esetben a javítás tárgyát az ügyfél saját költségére szállítja a megbízotthoz, és a javítás elvégzése után szintén az ügyfél viszi el azt a megbízott telephelyéről.

2. Az ügyfél viseli a szállítási kockázatot.

3. Az ügyfél kérésére az oda- ill. adott esetben a visszaszállítást az ügyfél költségére biztosítani kell a biztosítható szállítási kockázatok, pl. lopás, törés, tűz ellen.

4. A javítás ideje alatt a megbízott üzemében nem áll fenn biztosítási védelem. Az ügyfél köteles gondoskodni a javítás tárgyára vonatkozó meglévő biztosítási védelem fenntartásáról, pl. tűz, vezetékes víz, vihar és géptörés elleni biztosítás tekintetében. Csak az ügyfél kifejezett kérésére és költségére lehet ezen kockázatokra biztosítási védelmet biztosítani.

5. Abban az esetben, ha az ügyfél késedelmesen veszi át a javítás tárgyát, megbízott tárolási díjat számíthat fel az üzemében történő tárolásért. A javítás tárgya a megbízott belátása szerint máshol is tárolható. A tárolás költségeit és kockázatait az ügyfél viseli.

VII. Javítási határidő, javítási késedelem

1. A javítási időkre vonatkozó adatok becsléseken alapulnak, ezért nem kötelező érvényűek.

2. Az ügyfél csak akkor kérheti a kötelező javítási határidőkben való megállapodást, amelyeket kötelező érvényűnek kell tekinteni, ha a munka terjedelmét pontosan meghatározták.

3. A kötelező érvényű javítási határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a javítás tárgyát az ügyfél a határidő lejártáig átveheti, illetve a szerződés szerinti előírt kipróbálás esetén azt el lehet végezni.

4. Később leadott, utólagos és kiegészítő megrendelések esetén, vagy ha további javítási munkák válnak szükségessé, a megállapodás szerinti javítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.

5. Ha a javítás bérharcok miatti intézkedések, különösen sztrájk és munkabeszüntetés, valamint olyan körülmények bekövetkezése miatt késik, amelyekért megbízott nem felelős, úgy a javítási határidőt megfelelő mértékben meg kell hosszabbítani, amennyiben ezek az akadályok bizonyítottan jelentősen befolyásolják a javítás befejezését.

6. Ha az ügyfélnek a megbízott késedelme miatt kára keletkezik, úgy az ügyfél jogosult a késedelemért átalány összegű kártérítést követelni. Ennek mértéke minden teljes késedelmi hétre 0,5%, de legfeljebb a javítási ár 5 %-a a megbízott által javítandó tárgynak azon része után, amelyet a késedelem miatt nem lehet időben használni.

Ha az ügyfél – a törvényi kivételek figyelembe vétele mellett – megbízott részére a teljesítésre az esedékesség szerint ésszerű teljesítési határidőt határoz meg, és a határidőt a megrendelő nem tartja be, az ügyfél jogosult a törvényi rendelkezések keretei között a szerződéstől elállni. Az ügyfél köteles a megbízott kérésére ésszerű határidőn belül nyilatkozni arról, hogy él-e elállási jogával. A késedelem miatti további követeléseket kizárólag a XI. szakasz szerint

3. pontja szerint kell meghatározni.

VIII. Átvétel

1. Az ügyfél köteles a javítási munkát átvenni, mihelyt értesítést kap annak befejezéséről, és ha a javítás tárgyának szerződésben előírt kipróbálását elvégezték.

Ha a javítás nem bizonyul szerződés szerinti javításnak, megbízott köteles a hibát kijavítani. Ez nem érvényes arra az esetre, ha a hiba az ügyfél érdekei szempontjából jelentéktelen, vagy az ügyfélnek felróható körülményre vezethető vissza. Nem jelentős hiba esetén az ügyfél nem tagadhatja meg az átvételt.

2. Ha az átvétel a megbízott hibáján kívül késik, úgy az átvétel a javítás befejezéséről szóló értesítéstől számított két hét elteltével megtörténtnek tekinthető.

3. Az átvétellel megszűnik a megbízott felelőssége a látható hiányosságok tekintetében, kivéve, ha az ügyfél fenntartotta magának a jogot egy adott hiányosság érvényesítésére.

IX. Tulajdonjog fenntartása, kiterjesztett zálogjog

1. Megbízott fenntartja magának a tulajdonjogot minden felhasznált tartozékra, pótalkatrészre és kicserélt gépcsoportra vonatkozóan a javítási szerződés szerinti összes kifizetés beérkezéséig. További biztosítékra való megállapodások köthetők.

2. Megbízottat a javítási szerződés szerinti követelése miatt zálogjog illeti meg a szerződés alapján a birtokába került javítási tárgyra vonatkozóan, amely az ügyfél tulajdona. A zálogjog a korábban elvégzett munkákból, pótalkatrész-szállításokból és egyéb szolgáltatásokból származó követelések miatt is érvényesíthető, amennyiben azok a javítás tárgyával összefüggenek. A zálogjog az üzleti kapcsolatból eredő egyéb követelésekre csak akkor vonatkozik, ha azok nem vitatottak vagy jogerőre emelkedtek.

X. Szavatossági igények

1. A javítás átvételét követően megbízott a javítás hibáiért az ügyfél minden egyéb igényének kizárása mellett felel - az 5. és 6. pont és a XI. szakasz jogainak csorbítása nélkül - oly módon, hogy a hibákat kijavítja. Ügyfél köteles a megbízottat haladéktalanul írásban értesíteni minden észlelt hibáról.

2. Megbízott felelőssége nem áll fenn, ha a hiba az ügyfél érdekei szempontjából jelentéktelen, vagy az ügyfélnek felróható körülményre vezethető vissza. Ez különösen az ügyfél által biztosított alkatrészekre vonatkozik.

3. Az ügyfél vagy harmadik fél által a megbízott előzetes beleegyezése nélkül elvégzett szakszerűtlen módosítások vagy javítási munkák esetén megbízott felelőssége az ebből eredő következményekért megszűnik. Csak az üzembiztonságot veszélyeztető sürgős esetekben és aránytalanul nagy károk elhárítása érdekében, amely során a megbízottat haladéktalanul értesíteni kell, vagy ha a megbízott - a törvényben meghatározott kivételeket figyelembe véve - a hiba elhárítására meghatározott ésszerű határidőt minden eredmény nélkül hagyja eltelni, van az ügyfélnek joga a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a hibát saját magának kijavítani vagy harmadik féllel kijavíttatni, és a megbízottól szükséges költségek megtérítését követelni.

4. Jogos reklamáció esetén a megbízott viseli a hibák kijavításából származó közvetlen költségeket, amennyiben ez nem jelent aránytalan terhet a megbízott számára.

5. Amennyiben a megbízott - a törvényben meghatározott kivételeket figyelembe véve - a hiba elhárítására meghatározott ésszerű határidőt minden eredmény nélkül hagyja eltelni, az ügyfelet a törvényi előírásoknak megfelelően megilleti a csökkentés joga. Az ügyfél elállhat a szerződéstől, ha a javítás a kedvezmény ellenére igazolhatóan nem érdekli őt.

6. A további követeléseket kizárólag ezen feltételek XI. szakaszának 3. pontja szerint lehet meghatározni.

XI. Megbízott felelőssége, felelősség kizárása

1. Ha a javítandó tárgy alkatrészei a megbízott hibájából károsodnak, megbízottnak a saját döntése szerint és a saját költségén ki kell javítja azokat, új alkatrészeket kell szállítania vagy cserealkatrészt kell biztosítania. Az erre fordítandó költségek a nem vezető beosztású alkalmazottak könnyű és súlyos hanyagsága esetén a mértékét tekintve a szerződésben meghatározott javítási díjra korlátozódik. Ezenkívül a javítás tárgyán lévő károsodásokért a XI. szakasz 3. pontja szerint felel.

2. Ha a javítás tárgyát az ügyél a megbízott neki felróható elmulasztott vagy hibás, szerződéskötés előtti vagy utáni javaslatai vagy tanácsai következtében, vagy más, a szerződésben meghatározott mellékkötelezettségek – különös tekintettel a javítás tárgyára vonatkozó kezelési és karbantartási utasítás – neki felróható megsértése miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni, akkor az ügyfél további követeléseinek kizárása mellett a X. és XI. szakasz 1. és 3. pontjainak szabályozásai érvényesek. 1 és

3. Az olyan károkért, amelyek nem magában a javítás tárgyában keletkeztek, megbízott – bármilyen jogi okból – csak a következő esetekben felelős:

a. szándékosság esetén,
b. a tulajdonos/szervek vagy vezető beosztású alkalmazottak súlyos gondatlansága esetén,
c. neki felróható életveszély, testi vagy egészségügyi sérülés esetén,
d. az általa csalárd módon elhallgatott hibák esetén, e. garanciára vonatkozó ígéret keretében,
f. amennyiben a termékfelelősségi törvény szerint a személyi sérülésekért vagy a magán használatú tárgyak anyagi káráért felelősséget vállal.

Megbízott a lényeges szerződési kötelezettségek neki felróható megszegése esetén, valamint a nem vezető beosztású alkalmazottak súlyos gondatlansága és könnyű gondatlansága esetén is felel, ez utóbbi esetben a szerződésre jellemző, ésszerűen előrelátható károk mértékéig. További igények kizárva.

XII. Elévülés

Az ügyfél minden követelése - bármilyen jogi okból - 12 hónap múlva elévül. A XI. szakasz 3 a-d pontja szerinti kártérítési igényekre a törvényben előírt határidők vonatkoznak. Amennyiben megbízott a javítási munkákat egy épületnél végzi, és ezáltal abban kárt okoz, szintén a törvényben előírt határidők érvényesek.

XIII. Az ügyfél kártalanítása

Amennyiben a megbízott üzemén kívül végzett javítási munkák során a megbízott által biztosított berendezések vagy szerszámok a javítás helyszínén a megbízott hibáján kívül károsodnak, vagy a megbízott hibáján kívül elvesznek, úgy az ügyfél köteles megtéríteni ezeket a károkat. Azokat a károkat, amelyek a normál elhasználódásra vezethetők vissza, figyelmen kívül kell hagyni.

XIV. Alkalmazandó jog, bírói illetékesség

1. A megbízott és az ügyfél közötti valamennyi jogviszonyra kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaságnak a belföldi felek egymás közötti jogviszonyra alkalmazandó jog az irányadó.

2. A joghatóság helye a megbízott székhelye szerint illetékes bíróság. Megbízott azonban jogosult, az ügyfél székhelyén is pert indítani.

VDMA
2012. augusztusi állás