Ruwac fejlés KeyVisual-lal Mindent elszívunk

Általános beszerzési feltételek

1. § Általános tudnivalók

(1) Megrendeléseinkre, valamint a szállításainkra és a beszállítóink szolgáltatásaira kizárólag az alábbi beszerzési feltételek vonatkoznak. Ez minden szerződés részét képezi, amelyeket beszállítóinkkal az általuk kínált szállításokra vagy szolgáltatásokra kötünk. Ezek a megbízó részére szóló minden jövőbeli szállításra, szolgáltatásra vagy ajánlatra is vonatkoznak, még akkor is, ha azokról nem született külön megállapodás.

(2) A mi beszerzési feltételeinktől vagy kiegészítő feltételeinktől eltérő vagy azokkal ellentétes beszállítói feltételeket nem ismerjük el. A hallgatólagos elfogadás, valamint az általunk történő fizetés nem jelenti azt, hogy a szállító ellentétes, eltérő vagy kiegészítő feltételeibe beleegyezünk.

2. § Ajánlatok

A beszállítói ajánlatokat kizárólag írásban kell benyújtani, ahol az írásbeliség követelményének eleget tesz a faxon vagy e-mailben történő elküldés. Az adott ajánlatból mind az ajánlatot benyújtó cégnek, mind pedig az eljáró személynek egyértelműen ki kell derülnie. Az ajánlatok elfogadási és díjazási kötelezettség nélkül értendők. A benyújtott ajánlatok a beszállítókra nézve kötelező érvényűek az ajánlatban megadott határidőn belül.

3. § A megrendelés lebonyolítása

(1) A megrendeléseket kizárólag írásban kell benyújtani, ahol az írásbeliség követelményének eleget tesz a faxon vagy e-mailben történő elküldés.

(2) A szállító köteles a rendelést írásban 3 munkanapon belül elfogadni. Ezen határidő lejárta után jogosultak vagyunk az rendeléstől többletköltség nélkül elállni.

(3) A megrendelés tartalma minden olyan, a szerződés tárgyához tartozó feltétel, specifikáció, műszaki rajz, szabvány, szoftver és egyéb dokumentum, amely a megrendelésben megnevezésre került vagy mellékletként fel van sorolva.

(4) A fent említett dokumentumok tulajdon- és szerzői jogait fenntartjuk. Ezeket a dokumentumokat nem lehet harmadik felek számára hozzáférhetővé tenni, kivéve, ha ehhez a szállítónak kifejezett írásbeli hozzájárulásunkat adjuk.

4. § A szerződéses termék módosításai

Fenntartjuk magunknak a jogot a szerződéses termékek specifikációjának módosítására. Szállítónak ebben az esetben haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell bennünket a többletköltségekről vagy költségcsökkenésről, valamint az esetleges határidő elhalasztásokról, és igazolnia kell a többletköltségeket.

5. § Pótalkatrészekre vonatkozó szállítási kötelezettség

Szállító kötelezi magát, hogy a gyártás megszűnését követően legalább tizenkét évig méltányos piaci áron pótalkatrészként szállítja a termékeinkbe beépített szerződés tárgyát képező alkatrészeket.

6. § Szállítási időpont

(1) A megállapodott szállítási határidők és időpontok kötelező érvényűek. Ezek betartása szempontjából a szállításnak a megrendelésben megnevezett teljesítési helyre történő megérkezése vagy a termék szerződés szerinti átvétele a mérvadó számunkra.

(2) A szállító köteles haladéktalanul tájékoztatni bennünket a szállítás előre látható késedelméről. A megállapodott szállítási határidő elmulasztásával a szállító felszólítás nélkül automatikusan késedelembe esik.

(3) Szállítási késedelem esetén jogunkban áll a törvényben meghatározott követeléseket érvényesíteni. Az esetleges késedelem miatti károkat, valamint a szükséges fedezetvásárlások miatti többletköltségeket a szállító viseli és a szállítót terheli. A késedelmes szállítás feltétel nélküli elfogadása nem jelenti a kártérítési igényekről való lemondást.

(4) A szállító késedelmes szállítása/szolgáltatása esetén jogosultak vagyunk a késve leszállított áru nettó rendelési értékének 0,3%-ának mértékében, legfeljebb a késve leszállított áru nettó rendelési értékének 5%-ának összegéig kötbért követelni minden késedelmes munkanapra. A megrendelés nettó értéke alatt a felek által a megrendelés teljesítése előtt megállapított nettó értéket értjük.

(5) További jogi igények jogát fenntartjuk; azok érvényesítése esetén az adott esetben elmaradt kötbért az érvényesített kárra vonatkozóan kell felszámítani. A kötbér érvényesítését a kockázat átszállása esetén még nem kell kikötni. Ezt inkább a késedelmes szállítás alapjául szolgáló egyedi lehívás végső kifizetésénél érvényesíthetjük.

7. § Szállítmányok és szállítás

(1) A szállításokat megfelelő csomagolással és szállítási biztosítással együtt, a szállító költségére DDP paritáson, az Incoterms 2020 szerint kell teljesíteni.

(2) Az ettől eltérő szállítási feltételeket írásban kell jelezni és a hozzájárulásunk szükséges hozzá.

(3) Előnyben kell részesíteni a környezetbarát csomagolóanyagokat a szállítások során. Az elektromos alkatrészek csomagolásait úgy kell megválasztani, ahogy azokat az elektrosztatikus kisülés ne rongálja meg.

(4) Szállítónak a megrendelésre vonatkozó minden dokumentumban fel kell tüntetnie a cikkszámunkat és a rendelési számunkat. Minden szállítmányt kötelezően megfelelő szállítólevéllel kell ellátni, amelyen alapvetően fel kell tüntetni a következő pontokat:
(a) rendelési számunkat
(b) cikkszámunkat
(c) mennyiséget (amennyiben a mennyiség több csomagolási egységre van elosztva, akkor azt is meg kell jegyezni, hogy melyik csomagban/rácsos ládában milyen mennyiség van). Ezeket az adatokat a csomagon/rácsos ládán is jól látható módon, egyértelműen fel kell tüntetni a rendelési számunkat és a cikkszámunkat
(d) a következőkről van szó: Első minta, próbasorozat vagy sorozatszállítás
(e) teljes szállításról, részszállításról vagy a maradék szállításról van-e szó
(f) szükség esetén: rendelési szöveg és tételszám
A szállítási előírásaink be nem tartásából keletkező költségeket a szállító viseli. A darabszámokra, súlyokra és méretekre vonatkozóan - amennyiben ennek ellenkezője nem nyer bizonyítást - a beérkező áruk ellenőrzése során megállapított értékek az irányadóak. A részszállításokhoz jóváhagyásunk szükséges, és az ilyen szállításokat a szállítási dokumentumokon jelölni kell.

8. § Számla és fizetés

(1) Szállító minden szállításra vagy szolgáltatásra számlát állít ki, amelyet a szállítmánytól elkülönítve kell benyújtania hozzánk. A számlának meg kell egyeznie a rendelésünkkel és a rendelési számunkat és a cikkszámot, valamint minden törvényben előírt kötelező kelléket tartalmaznia kell. Azokat a számlákat, amelyek ezeket az adatokat nem tartalmazzák, visszaküldjük, és nem minősülnek esedékesnek.

(2) A megrendelésben feltüntetett árak fix árak és kötelező érvényűek.

(3) A határidőket a szabályszerű és ellenőrizhető számla beérkezésétől számítjuk, azonban csak a teljesítés helyére történő teljes és hiánytalan leszállítás, ill. teljesítés után.

(4) A fizetés a számla kézhezvételétől számítva vagy 14 napon belül 3% engedménnyel, vagy 30 napon belül engedmény nélkül történik. Ez nem csorbítja a későbbi reklamációs jogunkat. A szerződés tárgyának saját magunk általi, idő előtti leszállítása esetén - előzetes hozzájárulásunk nélkül - a fizetési határidőt a megrendelés szerinti szállítási dátumtól vagy a számla kézhezvételétől számítjuk. A fent említett esetben az esedékesség kiszámításához minden esetben a későbbi időpontot kell választani. Vállalkozási szerződések vagy szerződésben megállapodott átvétel esetén a fizetési határidőt a sikeres átvételünktől számítjuk.

(5) Hibás szállítás esetén egészen a szabályszerű teljesítésig jogosultak vagyunk visszatartani a kifizetést a kedvezmények, árengedmények és hasonló fizetési kedvezmények elvesztése nélkül.

9. § A tulajdonjog fenntartása

Amennyiben a szerződésben meghatározott termékek a szállító tulajdonát képezik, a szállító csak a mindenkor legyártott szerződésben meghatározott termékek teljes kifizetése után adja át nekünk a tulajdonjogot. Annak ellenére, hogy a szerződésben meghatározott termék még nem a mi kizárólagos tulajdonunk, jogunkban áll a szerződésben meghatározott terméket feldolgozni, más tárgyakkal keverni, kombinálni vagy továbbértékesíteni a szokásos üzleti tranzakciók során, mindaddig, amíg nem vagyunk fizetési késedelemben.

A szállító tulajdonjogának fenntartása legkésőbb a leszállított áru vételárának kifizetésekor törlődik. A tulajdonjog fenntartásának minden más formája kizárt, különösen a kiterjesztett, a továbbadott és a további feldolgozásra kiterjesztett tulajdonjog fenntartása.

Harmadik fél általi lefoglalás vagy egyéb beavatkozás esetén kötelesek vagyunk a szállítót haladéktalanul értesíteni. A vagyonra vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelem feljogosítja a szállítót arra, hogy azonnali hatállyal elálljon a szerződéstől vagy az egyes megrendelésektől, és a szerződés tárgyainak azonnali visszaadását követelje.

10. § Vis maior

Az elkerülhetetlen események (vis maior, pl. munkabeszüntetés) miatti termeléskiesés esetén jogosultak vagyunk elállni a megrendelésektől; egyébként a szállítási és fizetési határidő minden önhibánkon kívüli átvételi akadály esetén meghosszabbodik a késedelem időtartamának megfelelően.

11. § Gyártás és minőség

(1) A szállító köteles a gyártás során minőség-ellenőrzést végezni, valamint tanúsítványnak megfelelően ellenőrizni, hogy a kiadott áru nem hibás-e érdekében, hogy kizárólag hibátlan szerződéses termékeket szállítson.

(2) Szállító köteles az Európai Unióban érvényes minden termékre és környezetvédelemre vonatkozó előírást, valamint a szerződésben meghatározott termékek gyártására vonatkozó szabványt, azok legfrissebb változatainak megfelelően betartani. Szállító mindenekelőtt kötelezi magát, hogy a szerződésben megrendelt termékeket RoHS megfelelőségi nyilatkozattal (elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagainak korlátozása), a REACH-rendeletnek megfelelő nyilatkozattal, valamint a fémtartalmú termékek esetében konfliktusövezetekből származó ásványkincsekről szóló jelentéssel látja el, vagy más módon továbbítja azokat nekünk. Szállító ezenkívül kötelezi magát, hogy tájékoztat bennünket, ha a szerződés szerinti termékek PIP (3:1) anyagot tartalmaznak.

12. § Kellékszavatosság

(1) Szállító a szerződés tárgyának leszállítását és teljesítését minőségi hibáktól és joghibáktól mentesen végzi.

(2) Amennyiben eltérő megállapodás erről nem született, a szállítás tárgyára vonatkozó szavatossági igények a szerződéses terméknek a teljesítés helyén történő átvételétől számított 36 hónap elteltével elévülnek.

Ettől eltérően a BGB 445a §-a szerinti igények (szállítói láncnál) a BGB 445b §-a szerinti elévülési előírások szerint évülnek el.

(3) A törvényben előírt szavatossági igények korlátozás nélkül megilletnek bennünket. Szállító köteles az utólagos javítást vagy a pótszállítást a mi választásunk szerint díjmentesen teljesíteni. Az utólagos teljesítéshez szükséges költségeket, különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségeket a szállító viseli. A szavatossági igény teljesítési helye a megrendelésben megnevezett teljesítési hely.

(4) Amennyiben szállító megtagadja a teljesítési hibáról szóló értesítésünk után a hiba kijavítását, vagy ha nem képes azt azonnal elvégezni, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az aránytalanul nagy kár elhárítása érdekében a hibát saját magunk hárítsuk el vagy harmadik félt bízzunk meg annak elhárítására, és ennek költségeit és kiadásokat a szállítótól visszaköveteljük.

(5) Amennyiben a szállító az általunk írásban meghatározott méltányos határidő lejárta után sem orvosolja a hibát, vagy ha ez sikertelen, jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni és/vagy a teljesítés helyett kártérítést vagy költségtérítést követelni, vagy a vételárat csökkenteni.

13. § Hozzájárulási kötelezettség és tájékoztatási kötelezettség

(1) A szerződésben meghatározott termékek és azok alkotóelemeinek/alapanyagainak következő módosításai esetén a szállító köteles tájékoztatni bennünket írásban annak megvalósítás előtt, és/vagy be kell szereznie előzetes hozzájárulásunkat:

(1.1) 6 hónapos átfutási idővel történő hozzájárulást igénylő módosítások:

  • A gyártás helyszínének áthelyezése
  • Alvállalkozásba adás
  • Terméken történő módosítások (anyag, illeszkedés, forma, működés, jóváhagyások és szabványok stb.)

(1.2) 1 hónapos átfutási idővel történő hozzájárulást igénylő módosítások:
Jelentős módosítás a gyártási folyamatban, mint például a technológiai lépések elhagyása vagy hozzáadása, vagy a technológiai sorrend megváltoztatása, a vizsgálati ciklusok és a vizsgálati terjedelem megváltoztatása, a technológiai paraméterek jelentős megváltoztatása stb.

(1.3) Tájékoztatási kötelezettség:

  • Nem tervezett utómunkák bevezetése (nem része az eredetileg tervezett gyártásnak)
  • Gyártói jelölés módosítása
  • Egy beszállító megváltozása
  • Ellentmondás a szállítási terv vagy az egyedi lehívás és az elvárt dokumentumok között

(2) Az ügyfél fenntartja magának a jogot, hogy egyes módosítási kéréseket az előbbi 1.1 és 1.2 szakaszok szerint elutasítson.

14. § Termékfelelősség

(1) Abban az esetben, ha egy ügyfél vagy harmadik fél termékfelelősség miatt követelést támaszt velünk szemben, szállító köteles kártalanítani minket az ilyen követelésekkel szemben, ha és amennyiben a kárt az általa szállított termék hibája okozta.

(2) Ilyen esetekben a szállító viseli az összes költséget és ráfordítást, beleértve a jogérvényesítés költségeit is.

(3) Amennyiben a szállítás tárgyának biztonsági szempontból releváns hibája miatt visszahívási intézkedésre van szükség, vagy ha a visszahívást a hatóságok elrendelik, szintén a szállító viseli a visszahívási intézkedés összes költségét és ráfordítását. Egy ilyen visszahívás tartalmát és terjedelmét - amennyire lehetséges és elfogadható - egyeztetjük a szállítóval.

15. § Biztosítási kötelezettség

A szállító köteles olyan kötelező felelősségbiztosítással rendelkezni, amely megfelelő mértékben fedezi az ügyféllel szembeni, a szerződéses termékek hibái miatti termékfelelősségből vagy más okból eredő követelés kockázatát is, és ezt kérésre köteles a megrendelőnek bemutatni.

16. § Titoktartás

(1) Szállító köteles titokban tartani a rendelkezésére bocsátott rajzokat, eljárásokat, képeket, mintákat, szerszámokat és egyéb dokumentumokat, kivéve, ha azok általánosan ismertek vagy nyilvánosan hozzáférhetők. Harmadik félnek való továbbadáshoz a mi kifejezett írásbeli hozzájárulásunk szükséges.

(2) Szállító ugyanúgy felel velünk szemben az általa megbízott harmadik személyek szerződésszegéséért, mint saját mulasztásáért.

(3) A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnése után is fennáll. Ez csak akkor szűnik meg, ha az átadott dokumentumokban foglalt ismeretek általánosan ismertté váltak.

(4) Ha szállító megszegi ezen titoktartási kötelezettséget, köteles szerződéses kötbért fizetni részünkre. A kötbér mértékének megállapítása méltányos belátásunk szerint történik, és vita esetén az illetékes bíróság vizsgálja felül annak méltányosságát. A további követeléseket ez nem érinti.

17. § Külső cégek irányítása

Szállító köteles minden utasításunkat és a munkabiztonságra, a környezetvédelemre vonatkozó előírásokat és az üzemi területünkön érvényes magatartási szabályokat stb. betartani. Ez érvényes mind a mi telephelyünkön végzett munkára, mind az alternatívaként megnevezett teljesítési helyre. Szállítónak aktívan tájékozódnia kell a külső vállalatokra vonatkozó hatályos előírásokról.

18. § Érvényességi záradék

A jelen Általános Beszerzési Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Amennyiben egy rendelkezés érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, azt egy olyan új rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés jogi és gazdasági céljához.

19. § Alkalmazandó jog

Kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával.

20. § Bírói illetékesség és a teljesítés helye

(1) A szállító kötelezettségeinek teljesítési helye a megrendelésben megadott szállítási cím.

(2) Az illetékesség helye a székhelyünk szerint illetékes bíróság. Saját belátásunk szerint azonban jogunk van a beszállítót az általános illetékes bíróságánál perelni.

2021. júliusi állapot