Ruwac fejlés KeyVisual-lal Mindent elszívunk

Általános eladási és szállítási feltételek

1. § Általános tudnivalók

Szállításainkat és szolgáltatásainkat kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek szerint végezzük, amennyiben egyedi esetekben kifejezetten másként nem állapodtunk meg. Ez minden ilyen jellegű jövőbeli ügyletre is vonatkozik, még akkor is, ha ezekre a feltételekre az egyedi esetben még egyszer külön nem hivatkozunk. Szerződéses partnerünk - a továbbiakban: Vevő - beszerzési feltételeinek vagy egyéb általános szerződési feltételeinek kifejezetten ellentmondunk, amennyiben azok nincsenek összhangban az alábbi rendelkezésekkel. A Vevő általános üzleti feltételei nem kötnek bennünket még akkor sem, ha a szerződés megkötésekor kifejezetten nem tiltakozunk ellenük.

2. § Ajánlatok, prospektusok, szerződéskötés

Ajánlataink kötelezettség nélküliek. Utazó ügynökeink, szerviztechnikusaink vagy kereskedelmi képviselőink nyilatkozatainak érvényességéhez a mi jóváhagyásunkra van szükség. Minden rajz, kép, valamint a prospektusainkban, nyomtatott anyagainkban vagy más adathordozókon szereplő méretek, teljesítményadatok és egyéb számadatok nem kötelező érvényűek, kivéve, ha azokat kifejezetten visszaigazoltuk. A Vevőnek minden információt és műszaki adatot ellenőriznie kell, hogy az adott alkalmazáshoz megfelelő-e. Amennyiben ez adott esetben a Vevő számára elfogadható és egyébként megfelelő, fenntartjuk a jogot arra vonatkozóan, hogy a megrendelés beérkezése és/vagy a megbízás elfogadása után is módosításokat hajtsunk végre. Mivel ajánlataink nem kötelező érvényűek, a megrendelésekhez szükség van a mi visszaigazolásunkra. A szerződés csak akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését visszaigazoltuk vagy az árut leszállítottuk. A szerződéses megállapodások módosítása csak a hozzájárulásunkkal és a következő feltételek szerint lehetséges (vö. 12. és 13. §-okat)

3. § Árak

Amennyiben másról nem állapodunk meg, a megrendelés visszaigazolásának napján érvényes árlistánkat kell alkalmazni. Egy új árlista kiadásával a régi árlista érvényét veszti. Áraink nettó árak, ezekhez hozzá kell számítani a törvényben előírt általános forgalmi adót. Amennyiben más megállapodás nem történik, ezek az árak a raktárból szállítva érvényesek, és nem tartalmazzák a szállítási és csomagolási költségeket, valamint az esetleges szállítási biztosítás költségeit, amelyeket csak a vevő kifejezett kérésére kötnek meg. Ha négy hónapnál hosszabb szállítási határidőben állapodunk meg, jogunkban áll az időközben az áremelkedés miatt bekövetkezett anyag-, gyártási, összeszerelési, személyzeti, szállítási vagy hasonló áremelkedést a vevőre arányos mértékben áthárítani.

4. § Fizetés

Amennyiben erről kifejezetten másképp nem állapodunk meg, számláink a számla kiállítási dátumától számított 30 napon belül, levonás nélkül esedékesek. Váltót és csekket csak kifejezett megállapodás alapján és csak teljesítés fejében, valamint a diszkontálási lehetőség függvényében fogadunk el. Minden egyéb felmerülő költséget a Vevő visel. A váltó elfogadása az esetékesség vagy a meghosszabbítás után nem minősül fizetési haladéknak. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a váltót vagy csekket bármikor visszaadjuk. Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, köteles késedelmi kamatot fizetni jegybanki alapkamat, plusz 10 százalékpont mértékben a német polgári törvénykönyv (BGB) 247. §-a szerint. Vevő azonban szabadon dönthet annak bizonyítása mellett, hogy a késedelemmel okozott kár nem vagy nem ebben az összegben következett be. Nincs kizárva a késedelmes teljesítés miatti magasabb kár érvényesítése sem. A késedelem bekövetkezése után minden egyes felszólításért 5,00 € összegű felszólítási díjat számíthatunk fel, hacsak a Vevő nem bizonyítja, hogy ilyen mértékű kár nem keletkezett. Ebben az esetben is fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egyedi esetekben magasabb összegű késedelmes teljesítés miatti kárt érvényesítsünk. Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, minden követelés azonnal esedékessé válik, függetlenül a korábban megállapított fizetési feltételektől, még akkor is, ha azok kiegyenlítésére váltót vagy csekket fogadtunk el. Ha a Vevő vagyoni viszonyaiban olyan jelentős romlás következik be, amely veszélyezteti követelésünket, jogosultak vagyunk készpénzben előre fizetést vagy megfelelő biztosítékot követelni. Ez akkor is érvényes, ha az ilyen, a szerződés megkötése előtt is fennálló körülmények csak később jutnak a tudomásunkra. Ha Vevő előleget vagy a biztosíték nyújtását egy ésszerű póthatáridő kitűzése ellenére sem teljesíti a póthatáridőn belül, jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől, vagy kártérítést követelni a teljesítés helyett. Az előbb említett esetekben a kifizetés vagy biztosíték nyújtása nem tehető függővé az aktuális váltók visszaadásától. Harmadik félnek, különösen kereskedelmi képviselőknek vagy utazó ügynököknek történő kifizetéseket nem lehet adósság törlesztésnek tekinteni, kivéve, ha kifejezetten más megállapodás született.

5. § Beszámítások/visszatartási jog

A Vevő ellenköveteléseinek beszámítása kizárt, kivéve, ha az ellenköveteléseket vitathatatlanul vagy jogerősen megállapították. A Vevő visszatartási jogának érvényesítése kizárt, kivéve, ha az ugyanazon a szerződéses viszonyon alapul, vagy ha az ellenköveteléseket vitathatatlanul vagy jogerősen megállapították.

6. § Szállítási határidő/szállítási késedelem

a) Amennyiben kifejezetten más megállapodás nem történt, a megadott szállítási határidők hozzávetőlegesek, kivéve, ha kifejezetten egy kötelező érvényű időpontban nem állapodtak meg. A szállítási határidők betartása megköveteli, hogy a szerződő felek között minden kereskedelmi és műszaki kérdés tisztázva legyen. Fenntartjuk a jogot a helyes és időben történő, saját magunk általi szállításra. A nyilvánvalóvá váló késedelmekről a Vevőt mihamarabb tájékoztatjuk.

b) A szállítási határidő az áru szállításra kész állapotának időben való bejelentésével akkor is betartottnak számít, ha számunkra az elküldés önhibánkon kívül lehetetlen. Arra az esetre, ha az árut el tudjuk küldeni, a szállítás napjának a feladás napját kell tekinteni. Ha elvitelben állapodtunk meg, a szállítás időpontja az a nap, amikor az áru szállításra kész állapotát bejelentettük. Ha csak hozzávetőleges szállítási időt adunk meg, a Vevő legkorábban a szállítási határidő lejártát követő tíz munkanap elteltével figyelmeztethet bennünket késedelmes teljesítésre.

c) Vis maior, felkelés, viták, munkakizárás vagy olyan üzemzavarok miatt bekövetkező szállítási késedelem esetén, amelyekért mi vagy a beszállítóink nem vagyunk felelősek, a teljesítési határidő meghosszabbodik az üzemzavar elhárításáig tartó időszakkal, amennyiben az üzemzavar befolyásolja a szállítás tárgyát képező termék gyártását vagy kiszállítását. Az ilyen akadályok kezdetéről és végéről mihamarabb tájékoztatjuk a Vevőt. Olyan tartós üzemzavarok esetén, amelyekért nem vagyunk felelősek, beleértve azt az esetet is, amikor a beszállítóink önhibánkon kívül nem szállítanak nekünk, mind a Vevő, mind mi jogosultak vagyunk a szerződéstől részben vagy egészben elállni minden kártérítési igény kizárása mellett. Az üzemzavarok tartósnak minősülnek, ha legalább két hónapig tartanak.

d) A szállítási késedelemmel kapcsolatos, velünk szembeni kártérítési igények csak az alábbi 10. § c)-e) pontjaiban foglalt feltételek mellett érvényesíthetők.

7. § Küldés

A szállítás a választásunk szerinti, megfelelő szállítóeszközzel és a Vevő költségére történik. A csomagolóanyagot a Vevőnek a saját költségére kell ártalmatlanítania. Szállítási biztosítás kötése csak a Vevő kifejezett kérésére történik. A szállítások mindig a Vevő kockázatára történnek - még akkor is, ha a házhoz szállítás fuvarköltségeit egy megállapodás alapján mi viseljük, kivéve, ha a szállítást saját járműveinkkel és saját személyzetünkkel végezzük. A kockázat akkor száll át a vevőre, amikor az áru átadása a posta, a csomagküldő szolgálat, a szállítmányozó vagy a fuvarozó részére megtörténik, de legkésőbb akkor, amikor az áru elhagyja a gyárat. Külföldre történő szállításokra a megrendelés visszaigazolása szerinti szállítási feltételek érvényesek.

8. § Részszállítások és lehívásra rendelt szállítások

Jogosultak vagyunk részszállításokra. Ezeket a kiszállítással együtt kiszámlázzuk és a 4. § szerint fizetendők. A lehívásra rendelt szállításokat a megbízás visszaigazolása után 12 hónapon belül át kell venni. Egy esetleges átvételi késedelem ezen határidő lejárta után, további felszólítás nélkül következik be, kivéve, ha a Vevőt olyan körülmények akadályoztatják az átvételben, amelyekért nem felelős.

9. § Tulajdonjog fenntartása

Minden általunk szállított árura (tulajdonjog fenntartása alá tartozó áru) fenntartjuk magunknak a tulajdonjogot a vételár teljes kifizetéséig, illetve addig, amíg az üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelésünk kifizetésre nem kerül.
A Vevő jogosult az árut a szokásos üzletmenetben feldolgozni és viszontértékesíteni mindaddig, amíg nem késik a velünk szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítésével, vagy nem állítja le a fizetését. Részletesen a következő érvényes: A tulajdonjog fenntartása alá tartozó áruk feldolgozása vagy átalakítása számunkra gyártóként a német polgári törvénykönyv (BGB) 950. §-a értelmében történik anélkül, hogy kötelezettséget vállalnánk. A tulajdonjog fenntartása alá tartozó áruk feldolgozása vagy átalakítása révén a Vevő nem szerez tulajdonjogot az új dolgokra a német polgári törvénykönyv (BGB) 950. §-a értelmében. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árut más tárgyakkal feldolgozzák, összekeverik, elegyítik vagy összekapcsolják, akkor az új dologban társtulajdont szerzünk olyan arányban, ami a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árunk számlaérték arányának megfelel a teljes értékhez viszonyítva. A tulajdonjog fenntartása alá tartozó árukra érvényes rendelkezések megfelelően alkalmazhatók a fenti rendelkezések alapján keletkező társtulajdoni részesedésekre. Vevő ezennel átengedi nekünk a viszonteladásból vagy más értékesítési ügyletekből, például munkaszerződésekből származó követeléseket minden járulékos joggal együtt, mégpedig arányos mértékben, ha az árut feldolgozták, összekeverték, elegyítették, összekapcsolták vagy fixen beépítették, és mi a számlaértékünk erejéig társtulajdont szereztünk benne. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árut feldolgozzák, összekeverik, elegyítik, összekapcsolják vagy fixen beépítik, ezen engedményezésből a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árunknak a számlaértékhez viszonyított arányában vagyunk jogosultak a viszonteladásból származó követelés megfelelő tört részére.

Ha a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árut a Vevő más, nem általunk szállított áruval együtt értékesíti, a Vevő a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árunk számlaértékének mértékében ezennel átengedi részünkre a viszonteladásból származó követelés arányos részét. Ha a Vevő ezt a követelést egy valódi faktoring ügylet keretében adta el, akkor a helyébe lépő, faktorálással szembeni követelést adja át nekünk. Ha a Vevő a viszonteladásból származó követelését vásárlójával folyószámla-ügyletben rendezi, a Vevő a folyószámla-ügyletből keletkező követeléseit ezennel a tulajdonjog fenntartása alá tartozó áru számlaértékének mértékében engedményezi nekünk. A fenti engedményezéseket ezennel elfogadjuk. Vevő jogosult a javunkra lemondott követelések behajtására, amíg azt mi vissza nem vonjuk. A beszedési meghatalmazás hatályát veszti a visszavonáskor, amelyre a Vevő fizetési késedelme vagy a Vevő általi kifizetés felfüggesztése esetén kerül sor. Ebben az esetben Vevő felhatalmaz bennünket arra, hogy az engedményezésről tájékoztassuk a vásárlókat, és a követelést magunk szedjük be. Kérésre a Vevő köteles átadni részünkre a Vevőt megillető követelések pontos listáját a vásárlók nevével és címével, az egyes követelések összegével, a számla kiállítási dátumával stb. együtt, valamint köteles átadni nekünk minden olyan információt és dokumentumot, amely az átadott követelések érvényesítéséhez szükséges, és lehetővé kell tennie számunkra ezen információk ellenőrzését. A tulajdonjog fenntartása alá tartozó áru vagy az engedményezett követelések elzálogosítása vagy biztosítékként történő átruházása nem megengedett. A lefoglalásokról azonnal értesíteni kell bennünket a záloghitelező megadásával. Amennyiben a minket megillető biztosítékok pénzzé tehető értéke több mint 10 %-kal meghaladja a Vevővel szembeni teljes követelésünket, úgy Vevő kérésére kötelesek vagyunk azokat ilyen mértékben átadni. Vevő köteles tulajdonjog fenntartása alá tartozó árut számunkra ingyenesen tárolni. Vevő köteles az árut a szokásos kockázatok, például tűz, lopás és víz ellen a szokásos mértékben biztosítani. Vevő ezennel engedményezi részünkre a fent nevezett károkból eredő, a biztosítótársaságokkal vagy egyéb kötelezettekkel szemben őt megillető kártérítési igényeit a mi követelésünk összegének megfelelően.
Az engedményezést elfogadjuk.
Azokban az országokban, amelyekben a tulajdonjog fenntartásának érvényessége külön előfeltételekhez vagy formai követelményekhez kötött, Vevőnek kell gondoskodnia ezek teljesítéséről, és erre fel kell hívnia a figyelmünket. Amennyiben a Vevő nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, vagy ha a tulajdonjog-fenntartásról szóló megállapodás az adott országban nem lehetséges, akkor jogosultak vagyunk a szállítást egy engedélyezett német bank vagy takarékpénztér visszavonhatatlan, feltétel és határidő nélküli, készfizető kezesség nyújtásától függővé tenni a szerződéskötés időpontjában meglévő összes kötelezettség összegének megfelelően. A kezességnek a német jog hatálya alá kell tartoznia.

10. § Minőségi hibákból eredő igények, valamint kártérítési igények és egyéb kötelezettségszegések miatti visszalépés

a) Jogos kifogásolások esetén az utólagos teljesítés belátásunk szerint a hibák kijavításával vagy csereszállítással történik, amennyiben az erre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülnek. Ezenkívül Vevőnek jogában áll a további törvényes igények érvényesítésére a szerződéstől elállni és a vételárat leszállítani, amennyiben az erre vonatkozó törvényi feltételek teljesülnek. A kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 377. §-át nem érinti.

B) Amennyiben Vevőnek a törvényi rendelkezések szerint kivételesen visszkereseti követelései vannak a német polgári törvénykönyv (BGB) 478. §-A értelmében, ezek csak abban az esetben állnak fenn, amennyiben a vevő nem biztosít a vásárlóinak olyan jogokat, amelyek túlmennek a törvényben előírt jogokon minőségi hibák miatt.

c) A Vevő kártérítési igényei a törvényi rendelkezéseknek megfelelően korlátlan összegűek lehetnek, ha ezek életveszélyes sérülésen, testi vagy egészségi sérülésen alapulnak és azokat a mi, valamely törvényes képviselőnk vagy teljesítési segédünk szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegése okozta, vagy a termékfelelősségi törvényen alapulnak,
vagy a mi, a törvényes képviselőnk vagy
teljesítési segédünk szándékos vagy
súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak, vagy
csalárd szándékon alapulnak, vagy beszerzési kockázatot vagy garanciát vállaltunk, és ezért felelősek vagyunk.

d) Ha egy kár kizárólag valamely lényeges szerződéses kötelezettség (kardinális kötelezettség) általunk, törvényes képviselőink vagy teljesítési segédeink gondatlan megszegése miatt következik be, szintén kártérítési felelősséggel tartozunk, azonban annak mértéke az általánosságban keletkező és előrelátható kárra korlátozódik, kivéve, ha ezen paragrafus b) és c) pontja szerint korlátlan felelősséggel tartozunk.

e) A fenti rendelkezések értelmében lényeges szerződéses kötelezettségeknek (kardinális kötelezettségek) számítanak azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése a szerződés szabályszerű teljesítését egyáltalán lehetővé teszi, és amelyek betartásában a Vevő rendszerint bízhat. Továbbá lényeges szerződéses kötelezettségeknek (kardinális kötelezettségek) számítanak azon kötelezettségek, amelyek megszegése veszélyezteti a szerződési célok elérését. A bizonyítás terhének törvényi megosztása esetén is fennáll. További kártérítési igények velünk, törvényes képviselőinkkel és teljesítési segédeink, valamint a kötelezettség teljesítésében résztvevő személyekkel szemben kizártak, függetlenül attól, hogy milyen jogalapon alapulnak.

f) Amennyiben a készülékekre vagy berendezésekre vonatkozóan karbantartási szerződéseket kötöttek, a karbantartási időközök betartásáért nem vállalunk felelősséget. Ezek ellenőrzése kizárólag a Vevő felelőssége, mivel ezek a használat fajtájától és mértékétől különösen függnek. A korábban megállapított karbantartási időpontoktól való eltérés vagy az időpontok elhalasztása megengedett; ebben az esetben az időpontok be nem tartása miatti kártérítési igények, valamint az ebből eredő esetleges következményes károk kártérítési igénye kizárt, kivéve, ha a karbantartási időpont be nem tartása a mi, ill. teljesítési segédeink szándékos magatartására vagy súlyos gondatlanságára vezethető vissza.

11. § Minőségi hibák miatti követelések elévülése

A Vevőnek a minőségi hibák miatti követelése egy éven belül elévül, kivéve, ha
a) a német polgári törvénykönyv (BGB) 479. §-ában szabályozott követelésekről van szó, vagy

b) a hiba csalárd módon elhallgatásra került vagy az általunk, törvényes képviselőink vagy teljesítési segédeink szándékos kötelezettségszegésén alapul.
a) és b) esetekben, illetve azon kártérítési igényekre, amelyek a 10 § szerint nincsenek kizárva, a törvényben előírt elévülési határidők érvényesek.
Az akadályozásról, az elévülés befejeződésének gátlásáról és az elévülés újrakezdéséről szóló törvényi rendelkezések érvényben maradnak.

12. § Elállási jog

Ha más megállapodás nem történt, Vevő elállhat a szerződéstől, ha az adásvétel tárgya hibás, és az elállásra vonatkozó törvényi feltételek (különösen a BGB 440. §-a) teljesülnek. Olyan kötelezettségszegés esetén, amely nem az adásvétel tárgyának hibájából ered, Vevő ezenkívül csak akkor állhat el a szerződéstől, ha mi vagy törvényes képviselőink vagy teljesítési segédeink vagyunk felelősek a kötelezettségszegésért, és az elállás törvényi feltételei teljesülnek. A bizonyítás terhének törvényi megosztása esetén is fennáll. Ezen feltételek 6. § c) pontját nem érinti. Egyéb esetekben (pl. véletlen téves megrendelés vagy a Vevő egyéb tévedése) Vevő csak a mi kifejezett hozzájárulásunkkal mondhatja fel a szerződést vagy állhat el attól. Elállás jóváhagyására vonatkozó követelésre nincs jogosultság. Jóváhagyásunk esetén az árut a cikkszámunkkal kell megjelölni, és az eredeti csomagolásban, díjmentesen kell visszaküldeni részünkre (Ruwac Industriesauger GmbH, Westhoyeler Str. 25, 49328 Melle, Deutschland). A visszaküldés ezekben az esetekben mindig a Vevő kockázatára történik. A visszavételért a megrendelés értékének 20%-át, de legalább azonban 250,00 € kezelési költséget számítunk fel, hacsak a szerződésben erről másként nem állapodtunk meg. Ha ezekben az esetekben az egyedi gyártású termékekhez már megvásároltuk az anyagot, Vevőnek ezt minden esetben önköltségi áron át kell vennie, hacsak az egyedi esetben más megállapodás nem történt.

13. § Műszaki specifikáció módosításai

A műszaki specifikációk módosítása az ügyfél által a szerződés megkötése után csak a mi hozzájárulásunkkal lehetséges. Jóváhagyására vonatkozó követelésre nincs jogosultság. Amennyiben beleegyezünk és másban nem állapodtunk meg, Vevő ebben az esetben - az esetlegesen felmerülő többletköltségeken felül - önköltségi áron átveszi azt az anyagot is, amelyet ehhez a megrendeléshez már megvásároltunk, de a módosítás miatt már nincs rá szükség.

14. § Átalánydíjas kártérítés a Vevő kötelezettségszegése miatt

Amennyiben Vevő megszegi a kötelezettségeit - pl. ha felszólítás ellenére megtagadja az átvételt - és emiatt jogosultak vagyunk a teljesítés helyett kártérítési igényeket érvényesíteni, jogunkban áll a vételár 25%-ának megfelelő átalánydíjú kártérítést követelni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha és amennyiben a vevő igazolja, hogy nem vagy nem ilyen mértékű kár keletkezett. Fenntartjuk magunknak a jogot az ezt meghaladó kártérítési igények érvényesítésére.

15. § A magán háztartásokon kívüli felhasználók régi készülékeinek visszavétele és költségeinek viselése

Vevőink számára lehetőséget teremtünk a régi készülékek visszavételére és ártalmatlanítására. Az ártalmatlanítási lehetőséget illetően az "ear" alapítványnál letétbe helyeztük a visszavételi koncepciónkat.
 
Ha a régi készülékeket leadja nálunk, a visszavételi koncepciónk részeként elszállítjuk azokat a megfelelő ártalmatlanítási pontra. A költségeket az ártalmatlanítást végző hely a számla kiállításától számított 14 napon belül továbbszámlázza a nem magán háztartásoknak minősülő vásárlók felé. A vevőnek a számla kézhezvételétől számított 14 napon belül meg kell térítenie a megfelelő összeget.

16. § Teljesítés helye és bírói illetékesség

A teljesítés helye a köztünk és a Vevő között fennálló szerződéses kapcsolatokból eredő valamennyi követelés tekintetében Melle. A joghatóság helye Osnabrück, ha a Vevő kereskedő, jogi személy vagy közalapítvány. Fenntartjuk azonban magunknak a jogot, hogy a Vevővel szemben a lakóhelye szerint illetékes bíróságon is érvényesítsük igényeinket.

17. § Jogválasztás

Kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság anyagi joga érvényes, mint két németországi székhelyű fél között. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) alkalmazása kizárt.

Állapot: 07.2022